Regulamin Członka Klubu

REGULAMIN CZŁONKA

UKS „MORZYCKO” MORYŃ

 

morzycko

§ 1

UKS „Morzycko” działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut i ustawę o kulturze fizycznej. Najwyższą władzą klubu jest Walne Zebranie Członków.

§ 2

Zarząd klubu jest organem władzy klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu.

§ 3

Warunkiem Przynależności do Klubu jest złożenie deklaracji członkowskiej, przyjęcie przez Zarząd klubu oraz systematyczne opłacanie składki członkowskiej

§ 4

Zawodnik Klubu zobowiązuje się:

– godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu jak i w życiu codziennym,

– na treningi przychodzić 10 minut przed rozpoczęciem,

– trenować w stroju sportowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni,

– przed, w trakcie jak i po treningu pomagać trenerowi z rozstawieniem i poskładaniem sprzętu sportowego,

– wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia

– dbać o powierzony sprzęt i mienie klubu,

– być sumiennym i zdyscyplinowanym,

– w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,

– wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,

– w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

– zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz wiedzy szkoleniowej,

– w przypadku uzyskiwania przed danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej trener prowadzący lub rodzic może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodników w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

§ 5

Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się w przypadku dłuższej nieobecności na treningach (2 tygodnie) powiadomić trenera lub osobę funkcyjną klubu.

§ 6

Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice itp. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

§ 7

Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, a także rodzicom zawodników na 45 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego oraz bezpośrednio po meczu ligowym.

§ 8

Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność i zaangażowanie na treningach.

§ 9

Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 50 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego oraz najpóźniej na 15 minut przed odjazdem autokaru na mecz wyjazdowy.

§ 10

Sprzęt, który zawodnik otrzymuje jest własnością klubu i powinien być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w klubie lub na wezwanie Zarządu Klubu sprzęt należy zwrócić trenerowi prowadzącemu lub osobie odpowiedzialnej za sprzęt klubowy z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic lub zawodnik poniósł całkowity koszt zakupu.

§ 11

Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu,

§ 12

Składki członkowskie należy wpłacać do 15 dnia każdego marca u trenera prowadzącego zajęcia lub skarbnika klubu.

§ 13

Zarząd Klubu może po każdym sezonie rozgrywek ufundować nagrodę (statuetki, puchary) dla:

  1. najlepszego zawodnika
  2. najlepszego strzelca
  3. oraz największe odkrycie sezonu
  4. inne osiągnięcia sportowe,

§ 14

Podczas meczów ligowych, zawodnicy mogą spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną lub napoje zagwarantowane przez klub.

§ 15

Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia go z opłacania składki członkowskiej.

§ 16

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Klubu.

§ 17

Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz statucie będą rozwiązywane przez Zarząd Klubu. Regulamin może ulec zmianie i rozszerzeniu w trakcie rozbudowy Klubu.

Postanowienia końcowe:

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków UKS „MORZYCKO”, z mocą od dnia 19 grudnia 2009 roku.