Statut Klubu

STATUT

Uczniowskiego Klubu Sportowego

„MORZYCKO” Moryń

 

morzycko

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy „MORZYCKO” Moryń

§ 2

Uczniowski Klub Sportowy „MORZYCKO” Moryń zwany dalej klubem jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół w Moryniu, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Terenem działania klubu jest obszar powiatu gryfińskiego, a siedziba klubu to: ul. Odrzańska 2f w Moryniu.

§ 3

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną, Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach klubu.

§ 5

Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym działaniu.

§ 6

Klub może używać pieczęci, godła, flagi (kolor niebieski, biały, czarny), posiadać odznakę organizacyjną, legitymację członkowską oraz barwy klubowe, a także wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 7

Celem klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęt szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw stosownych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej.
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształcenie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 8

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą, rodziców, klubami sportowymi.
 2. Współdziałanie z władzami sportowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu.
 3. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi lokalnej, powiatowej i regionalnej.
 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
 5. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu.

§ 9

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy swoich członków, działaczy, pomocy rodziców, uczniów oraz dotacji z samorządu terytorialnego, darowizn.

§ 10

Dla pełnej realizacji swoich funkcji Klub może pozyskiwać pomoc materialną i finansową od osób fizycznych, prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. uczestników
 3. honorowych
 4. wspierających

§ 12

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali na terytorium województwa zachodniopomorskiego przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie nabytych legitymacji członkowskich i systematycznie opłacanych składek.
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, na podstawie pisemnej deklaracji oraz wykupieniu legitymacji ze 50% zniżką systematycznie opłacanej składce członkowskiej.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie kraju. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu lub grupa 20 członków zwyczajnych.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne wspierające materialnie działalność Klubu (sponsorzy) na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • wybierania i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
 • uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 • korzystania ze wszystkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 • uczestniczenia w lokalnych, powiatowych imprezach sportowych oraz szkoleniach na zasadach określonych przez władze Klubu,
 • zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz oraz oceniać ich działania,
 • korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu.
 1. Członkowie uczestnicy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego (nie mogą być wybierani do władz Klubu, lecz mogą wybierać innych).
 3. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego ( mogą być wybierani do władz Klubu, lecz sami nie mogą wybierać innych).

§ 14

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów decyzji władz Klubu,
 3. stałego podnoszenia poziomu sportowego,
 4. godnego reprezentowania barw Klubu,
 5. regulaminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu z wyjątkiem członków honorowych, pod rygorem utraty praw członka Klubu.

§ 15

I Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. wystąpienie członka Klubu zgłoszone na piśmie,
 2. wykluczenie przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu lub regulaminu Klubu
 3. nieopłacenie składki członkowskiej przez jeden rok,
 4. rozwiązanie się stowarzyszenia,
 5. działanie na szkodę Klubu,

II Członek Klubu nie wykonujący obowiązków statutowych może być pozbawiony członkostwa poprzez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

III Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Klubu w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia statutu i uchwały Klubu.

IV Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności praw do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.

V Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o uchwale.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków Klubu
 2. Zarząd Klubu
 3. Komisja Rewizyjna

§ 17

Kadencja Władz Klubu trwa 4 lata. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.

§ 18

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane przez Zarząd raz w roku (po zakończeniu każdego sezonu) jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
 • z własnej inicjatywy
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej
 • na wniosek 2/3 ogółu członków
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku lub podjęciu uchwały i obraduje na sprawami dla których zostało powołane.
 2. Zarząd może również zwołać Zebranie Członków Klubu kiedy potrzeba konsultacji lub zasięgnięcia opinii członków, a także w celu przedstawienia bieżącej działalności i najbliższych planów działania.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
 • uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianie w statucie,
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie głównych kierunków i programu działania Klubu,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie, na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich na danyc rok oraz innych opłat na rzecz Klubu,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwały wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
 • rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu członków Klubu,

§ 19

W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:

1. Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,

2. Z głosem doradczym – członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.

§ 20

Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50 % liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę w drugim terminie.

§ 21

Drugi termin Walnego Zebrania Członków Klubu może się odbyć w czasie ponad 1 godziny po pierwszym, na którym nie było 50 % frekwencji członków Klubu.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd Klubu,
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane na skutek:
 • uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
 • wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • wniosku zgłoszone o przez co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych,
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd w terminie nie później niż 1 miesiąc od zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Zarząd powiadamia członków na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków Klubu.

§ 23

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu.

§ 24

Zarząd Klubu składa się z 5 – 9 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 25

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz członków Zarządu i przydziela im do realizacji określone funkcje.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
 2. Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków Klubu.
 3. Kierowanie całokształtem Klubu.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu.
 5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych.
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu.
 7. Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.

§ 27

 1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 28

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działania Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 3 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
 • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Klubu,
 •  przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania ze swej działalności,
 • stawianie wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
 • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
 • występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu względnie z wnioskiem o powołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem działań Zarządu.
 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu i innych organów z głosem doradczy.

§ 30

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 31

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzą tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu, liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

§ 32

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 • składki roczne członków Klubu,
 • wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
 • darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej,
 • dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
 • dochody z majątku,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • inne dochody,

§ 33

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród; Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika.

Rozdział VI

Wyróżnienia i kary

§ 34

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 35

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Klubu – prawo wymierzania następujących kar;
 • upomnienia,
 • nagany,
 • zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,
 • wykluczenia.
 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkom Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 36

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebrania Członków Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków walnego Zebrania Członków Klubu i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§ 37

 1. Rozwiązanie Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu musi określać przeznaczenie majątku Klubu.
 3. Po zakończeniu likwidacji klubu, Klub występuje do organu rejestrującego z wnioskiem co wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.